Ahmet Önal: Rêya Heqîyê İnancı; Müslümanlık, Şialık, Bektaşilik, Nusayrilik Değildir!

Rêya Heqîyê İnancı; Müslümanlık, Şialık, Bektaşilik, Nusayrilik Değildir!

Kendilerine "Aleviyiz" diyenler, her şeyi birbirine karıştırarak, neden Rêya Heqîyê inancının karşısında konumlandıklarının farkında değiller?

Ahmet Önal

28.03.2022, Pts | 23:09

Rêya Heqîyê İnancı; Müslümanlık, Şialık, Bektaşilik, Nusayrilik Değildir!
Makaleyi Paylaş

Sünni Müslüman ve İslam Şeriatı ile yönetilen Osmanlı devletinin, gözde Yeniçeri Ordusu, Hacı Bektaşi Veli'ye, nereden ve neden bu kadar düşkün?

Osmanlı devleti neden bu kadar Hacı Bektaşi Veli'yi önemsemiş ve bayraklaştırmış?

Hacı Bektaşi Veli Tekkesini kuran ve temsil eden Balım Sultan, Seyit Ali Kızıldeli, Abdal Musa vs. Yeniçeri Ordusunda üst düzey komutan değil miydi?

Rêya Heqîyê İnançlılar; Yeniçeri Ordusu'nun yaptıkları işgal, talan, gasp ve her türlü etiksizliği, insanlara karşı bir suç teşkilatı olduğu ve bu özelliklerinden dolayı, II. Murat döneminde (1826) tasfiye edilene kadar, her tür gayri insani suçu işleme serbestisi ve alışkanlığına edinmişler. Buna rağmen, Enel Hak, Hak Yolu/ Rêya Heqîyê inancına sahip olanlar, kendi inançlarında “canlılar ve ürettikleri doğadandır ve kutsaldır” düşünce ve yaşamı içselleştirirken, inançlarına bu kadar zıt bir durumu benimseyen Bektaşiliği nasıl kabul eder hale geldiler?

Kendilerine "Aleviyiz" diyenler, her şeyi birbirine karıştırarak, neden Rêya Heqîyê inancının karşısında konumlandıklarının farkında değiller?

Rêya Heqiyê İnançlılar, bilvesile ile Şiia Müslümanlar gibi düşünmeleri ve kısmen yaşamlarına sokarak, “Ya Xızır” yerine “Ya Ali” diyerek, “Muharrem ayı” ya da “12 İmam” gibi Şiia Müslümanların yaşadığı şeyleri sözde de olsa kabullenerek, kısmen ircaa eden ve "Biz Şiia değiliz!" demeleri tezat değil mi?   

Şiia Müslümanlığı yaşayan, İran İslam diktatörlüğüdür. Düşündükleriyle, İran devletinin yaptıklarını, Şiia tarihini inceleyerek, farklılıklarını öğrenme zahmetine girseler, yaşadıklarının farkını anlayarak yaşasalar fena mı olur?

Rêya Heqiyê inancı, MÖ. 2500 yıllarında var olan Güneş, Yağış, Hava, Toprak ve üretilenin çevresindeki mağdurlarla paylaşır bir inanç olarak, doğa merkezli MİTRA inancına dayanan ve bugüne kadar varlığını zor şartlarda, tüm tahripkar duruma maruz kalmalarına rağmen, Şah, Sultan ve pek çok devletin dayatmalarını boşa çıkarmış, boyun eğmemiş, kendisi olmayı benimseyerek sürdürmüştür...

Bugün Rêya Heqiyê inancını tamamen silmek üzere, Cem Evleri, Abdal Musa, Şah Kulu vs. vakıf ve dernekler üzerinden örgütleyerek, 4000-4500- bitirme planını ircaa etmektedirler. 

Rêya Heqiyê inancını bitirmek üzere, İran ve Türk devletleri yoğun bir dayanışma içindeler.

Rêya Heqîyê İnancı; Şiia, Bektaşi, Nusayri, İsmaili, Caferili vs. değildir.

Rêya Heqiyê inancı, kişileri tabuu yapmaz. İnsanların da içinde olduğu tüm canlılar kutsal sayılır. Ancak pir, raywer, murşid ve derwiş(-dikkat edilirse Rêya Heqiyê  literatürü Kürtçedir-) farklı  farklı kademelerdeki eğitmen ve toplum önderleri, öğretmenleri ve danışmanları olarak kabul edilir. Pir, rayber/rêber/raywer, murşid ve derwiş topluma verdikleri eğitici, gol gösterici emeklerinden dolayı “çıralık” dedikleri desteği halktan alır. Bunun standardı, şartı, limiti yoktur ve herkes kendi gücü ve içinden geldiği kadar bir destek ile geçimini ve çalışmalarını bu istihkakla   sürdürür,

Rêya Heqiyê inancı Yaresan/Enel Hak, Êzdilik inançları ile Mitra inancının devamıdır.

Rêya Heqiyê inancı kendi başına bir inançtır. Hıristiyanlık ve Müslümanlık bu inancı içine almak için çokça cüretkar davranmıştır. Roma İmparatorluğunun yaptığı baskılar neticesinde, halen Kürtlerin, Bizans’tan sonra kendilerine baskı yapan devletleri kast ederek, halen “Roma Reş” diye tanımlamaları dikkate değerdir.  

"Kızılbaşlık" kavramı, Osmanlı devletinin, Safevi Ordusu ve taraftarlarına ya da Osmanlı saflarında yer almayanlara, "hain" manasında kullandığı bir ideam olmuştur. Süreç içinde bu sözcükle tanımlananların önemli kesimi, dışarıdan empoze edilen “Kızılbaş” terimi ile kendilerini tanımladıklarını görürüz. Kızılbaşlık sözcüğünün kullanılması, 1500 yıllarından sonradır ve evveliyatı yoktur.

Safevi devletinin “Kızılbaş” terimini kullanmasının nedeni ise, kırmızının güneşi andırdığı, bölge halklarının geçmişte güneşe ve kırmızıya kutsiyet biçtiği, kırmızı renginin   sempati ile karşılandığını bilerek, İran devletinin Şahları, Şeyh Cuneyit, Şah Haydar ve sonra Şah İsmail/Hata-ı (- Ki Şeyh Cuneyt, Şah Haydar, Şah İsmail ailesi Sıncar dağında Êzidi iken, din değiştirip, İran’da, Şiia Erdebil Tekkesine tabi olur. Sonra, Şiia Safevi devletinde Erdebil Tekkesinde etkili olunca, Şah yani İmparator olmuşlar-) kendi askerlerinin beresini 12 İmamı anıştıran, 12 kırmızı bezi örgü ederek başlarına bağladığı bere ile simgeledikleri için, Osmanlı devleti Safevi devletinin Ordusuna “Kızılbaş Ordusu” olarak tanımlar. Burada Kızılbaş kavramı, askeri bir ordunun ismi iken, bir inanca yönlendirilerek, “hain” anlamında algılatmaya çalışılır. Sonuçta Rêya Heqiyê İnançlılar, Safevi ve Osmanlı Savaşında tarafsız ya da korunmak için İran Safevi devletine yakın durunca, “Kızılbaş” kavramının ihalesi adeta Rêya Heqiyê inançlılara kalmış olur.

Osmanlı devleti, Rêya Heqiyê ve diğer Batini İnançlıları safında tutmak için, Hacı Bektaşi Veli’yi ve Bektaşiliği, Osmanlı Şeyhul İslam’ına bağlı olarak, misyoner ve farklı bir teşkilatmış gibi göstererek, ancak Yeniçeri Ordusuna dahil bir tekke olarak, Balkan, Anatolya ve Kürdistan’da faaliyet yürütmüşlerdir. Bektaşilik, Balkan ve Anatolya’da Yeniçeri Ordusu vasıtası ile kısman etkili olup taraftar toplar. Ancak Kürtler arasında pek taraftar kazanamaz. Bektaşiliğin Kürtler arasında, zayıf bir şekilde, Arguvan-Hozat üzerinde    1940’lı yıllarda, Dersim tertelesi sonrasında oluşmuştur. Yaygınlık kazanması ise 1990 sonrasında Kurulan Cem evleri başta olmak üzere, “Alevilik” adına kurulan Şah Kulu, Abdal Musa vs. dernekler vasıtasıyla gerçekleşmiştir.    

"Alevîlik” kavramı da, Arapların "Ali Ulvi"(Yüce Ali) sözcüğünden hareketle, 1880'lerden sonra türetilen ve birbirleri ile tarihi ve inançsal olarak alakası olmayan, Nusayrilik, Bektaşilik ve Rêya Heqîyê inancını da kapsayan içerikte, II. Abdulhamid ve daha sonra İTC'liler tarafından kullanılan kavramdır. Burada Rêya Heqîyê inancını asimile etme, kuşatma ve hatta Türk, Acem ve Arap kültürü içine alarak yok sayma planı vardır. Bu hususu dikkatlice düşünmek, araştırmak ve tartışmak önemlidir.

Ayrıca, Mitra inancının bugün neden Rêya Heqîyê, Yaresanî, Ezidilik inançları ile Kürtler tarafından ritüellerinin yaşatılarak, bugüne geldiğini de bilakis araştırmak çok değerli olur...

Mihtra İnancındaki ilk kırılma (MS. 300-400); Roma devletinin Hıristiyanlığı yaymak üzere, gerçekleştirdiği operasyonlardır. Ermeniler bu saldırılar karşısında, Bizans İmparatorluğuna bağlı Kilikya Kralığı’nı yönetme karşılığında, Hıristiyan olurlar.   

İkinci büyük kırılma(MS.670); Arap İslam Ordularının, Ali ve Osman komutasında, Yukarı Mezopotamya’ya karşı giriştikleri ve “Darul Harp” tarzında yapılan işgal ve saldırılar neticesinde verilen kayıplar ve teslim alınmalar ile yaşanmıştır. Mitra İnançlı Kürtler, bu zor karşısında önemli bir kesim, istemeyerek Müslümanlığa iltihak olmuştur.

 Üçüncü kırılma (MS: 1000-1100); 11. Yüzyılda, Bağdad Sünni Abası iktidarı tarafından, Ebul Wefa-î Kurdi ve Şeyh Adî başta olmak üzere, Yaresani, Êzidi, Rêya Heqiyê gibi Mitra kökenli inançlara karşı yapılan operasyon ile sinsi bir proje ile teslim alınanlar, kadim Mitra İnancı karşısında bir misyoner gibi çalıştırılmıştır. Bunun yankılarını “Serencam” belgelerinde de görürüz.

Dördüncü Büyük kırılma (1490-1530); 1500 yıllarındaki  Safevi, Osmanlı devletleri arasındaki savaşta Kürdistan’ın bir tampon bölge olarak Sünni Osmanlı devleti ve Şiia Safevi devletleri arasında cereyan eden 1500 yıllarındaki savaşın yarattığı tahribat, yıkım ve parçalanmadır.

Beşinci Büyük kırılma;( I880-1908) yıllarda II. Abdulhamid tarafında gayri Müslimlere ve bu arada Mitra kökenli inançlara karşı sürdürülen baskı ile toplumu Sünni Hanefi kılma girişimidir.

Altıncı Büyük kırılma(1911…); İttihat Terakki’nin, Türk ve Müslümanlaştırma mühendisliği üzerinde yapılan sürgün, imha, tecrit etme ve askeri olarak yönelme, soykırıma uğratma tarzında gerçekleşir. Cumhuriyet döneminde bu proje hayata geçirilerek sürdürülür. Qoçgiri ve Dersim’de Kürt ve Rêya Heqiyê İnançlılara yapılanları düşünün.

En son 1980 Darbesinin ardında, Rêya Heqiyê inançlıların kazandığı muhalif kimliği bertaraf etmek üzere, geçmişten beri Seyid Doğan ailesi üzerinden yürütülen, Irkçı Türkçü ideolojiyle harmanlanan karşıt çalışmalar ile Cem evleri, Şah Kulu, Abdal Musa, Bektaşi Dernekleri ve hatta yer yer Pîr Sultan Abdal dernekleri vs. üzerinden kurumsal bir faaliyet hayatta geçirildi. Rêya Heqiyê inançlılar, bu kurumlara çekilerek, inançsal ve ulusal kimliklerinden uzaklaştırılıp, ırkçı, şoven, faşist ve aktif bir Kürt karşıtı örgütlenme içine çekilerek, yedinci kırılma yaşatılmaktadır...

Bu tarihi süreçleri, ayrı ayrı aydınlatmak hayattı önemdedir. 

 

Bu makale toplam: 2039 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:04:33:02
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Ahmet Önal

Ahmet Önal

Yazarın Önceki Yazıları

Devletsiz Ulusun, Egemen Sınıfı Olmaz!II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa- (VII)Türk Solu ve Aydınlarının Şovenizmi Fazladır, Kürd Solu ve Devrimcilerinin Milliyetçiliği Eksiktir!II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa- (VI)II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa- (V)II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa- (IV)II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa- (III)II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa- (II)II. Abdulhamid’i Kemale Taşıyan Talat Paşa, - (I)Tunç-Ellî Operasyonu!"Güneşi Zapt Etmeyeceğiz!Ocak-Medrese Mi? Cemevi-Camii Mî?TALAT PAŞA ve CUMHURİYETCunan'da Dîl Kırımı Ve Kültürel YabancılaşmaEnver'den Evren'e 12 Eylül...Eski, Kadim, Dil, Halk, Ulus, Modernite Ve Kürdler!Taner Akçam,'Ermeni Soykırımı’nın Kısa Tarihi' Kitabı Ve Kürtler!'Müthiş' Hatalar Neden?Kürt AğasıABD, Çelişkiler, İlişkiler ve Kürtler !Küfürbaz Yüzsüzler ve Kürdler!Türkçesiz Osmanlıcadan, “Resmi Dil Türkçe”ye, Kültürel Türkçülükten, Türk Siyasal Irkçılığına-II-Anlaşılmayan Karışık Osmanlıcadan, ''Anlaşılmayan Bir Dil'' Kürtçeye Varmak!Uygarlık, Mitoloji ve Din!Din, Siyaset ve BilimDoğu Akdeniz'de Devlet KonumlanmalarıKendime Soruları, Siz de Düşünüyor musunuz?Komik OlmayınUlus; Siyasal Birliği ve Dili ile Vardır!Irkçılık; Hastalık Değil, İnsanlık Suçudur!Kültür ve Siyasette Irkçılık ve Kürt İşçilerinin Linç Edilmesi!Tuzu bile Bozan Lümpen ve Cahiller ile Aydınlar!Ayasofya’ya Kayyumu (1453) Ayasofya Kilisesi-camii, Müslüman ibadeti ve Cennet yalanıÖteki Olarak, Aidiyat,Hukuk ve Eşitliğe Tutunmak!Eğitimde; Hak-Haksızlık, Etik ve SuçHak Yolunda Hakikat 'Alevilik' Mi, Rêya Heqiyê Mi?!'Alevi' ŞaşkınlığıAlfabe ve Îmlaİttihat ve Terakki ile Devamında Çerkeslerden Bazı ŞahsiyetlerMUSTAFA KEMAL ve NUTUKİran İslam Despotizmi ve Mustafa Selimı'nin İdamıMihtra Înancı ve HîyerarşiKadın ve SavaşEleştiride; Pasif, Aşırı ve Zorlama Yorum Olmaz!'Kızılbaşlık': Osmanlı İle Safevi Çekişmesinde Çıkan Bir KavramKürt Siyasetinde Aşılmayan Gelenek; “Kürt Aşiretlerinde ‘Alan Koruma”Kürtlerin Guernica’ları çok, Picasso’ları var mı?Daraldıkça Dersim’den Kopmak ve Kötülük Yapmak!Kürd Aşiretlerinde Alan KorumaMusa ve Kitabı TevratYenilik ve Yenilenme!Alan Tutma YetmezDavut Kurun ve Anıları... Geçmişten Geleceğe Tecrübe SunuyorSavaşı ve Değişkenliği İzlemekFailin Suçunu, Mağdura Yığmak!Islam Şiddeti ya da 'Darül Harp'te, Mali Kaynaklar!İnsanlığın Acısını Beynin Açısı ÇözerRêya Heqîyê inancı Mîhtra inancıdır; Müslümanlık, Kızılbaşlık, Alevilik değildirBarış Günü Kutlamaları Şöyle Geçerken, Kürt Siyaset Tarihinde Tabu ve Maraziler..Türk Milliyetçiliğini, Kürt Milliyetçiliği ile Mukayese Etmek!Savaş Yeni Gelişmelere Gebe, Doğumu Merak EdiyorumYanlız Kemal Kılıçdaroğlu İçin Değil Tüm Linç Girişimleri Kınanmalı!Değişim ve ÖzgürlükSavunma: Düşünceler sorgulanmalı, ancak emniyet ve mahkemelerde değil!Rêya Heqîyê, Alevilik ve İslam!Değişim, Zaman, Din ve AstrolojiMarksizim’de Ulusal Sorun Yoktur?Dêrsim’de Koçgiri 1919-1922 ve Sonrası!..1968-1978’de Birleşen-Ayrışan Sancılar, Türki(y)e Solu ve Kürt Milli Hareketi!..Devşirmeler ve Devletsizler...Kendine Düşmek Yerine, Özgürlüğü ve Bağımsızlığı Düşünmek!İttihat ve Terakki Cemiyeti (İT-C)Haşdi Şabi ve Irak’ın 'Kerkük seferi' ne idi ne değildi?Kerkük’ün tarihine bir değinmeBağımsızlık Meşru Haktır, Olmadan Olmaz!Güney Kürdistan'da Bağımsızlık Referandumu ve Tercih!Egemenin Savaş-Barış ve Silahlanma-Silahsızlandırma Siyaseti'Stratejik Derinlik', Mursi ile battı, Suriye ile çöktüRaqqa - Musul Operasyonu ve SonrasıIII. Dünya Savaşı Uzun Sürecek 'Bağımsızlık Hedefi İle Kürdler Özgürleşecek!'4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu Kararı ve Dersim Tertelesi!Kürt Sorununun Ağırlığı ve Aciliyeti!Kontrollü DarbeIII. Dünya Savaşı, Rakka ve Musul'a Dayandı, Abd - Rusya Anlaşarak Çözüme Gidiyor! Kürtler Ne Yapar?Kürt Bayrağı16 Nisan Referandumu Irkçılık Çekişmesindeİnsani Kişilik, Aidiyet-Kimlik Bilinci ile ŞekillenirUlusal Birlik ve Kongre hakkında düşüncelerimİttihat Ve Terakkinin Devamı, Kuvva-i Milli Teşkilatı Sevdalısı; Nazım Hikmet RanMemur Toplum Değil, Kendisi İçin Üreten Toplum KazanırYalanın Egemenliği, Doğrunun ‘Marjinal’liği!Türkçe Dışındaki Dillere Karşı, 140 Yıldır Uzun Sürece Yayılan Bir Savaş Sürdürülüyor!Ali Rıza Koşar: 38 yıldır içimde bir acı olarak kaldıTekoşîna Dıjwar!3. Dünya savaşında ABD–Rusya, Türk-İran konumlanması özgür Kürdistan'a kapı aralıyorTehlikeli İnsan, Tehlikeli Aydın, Tehlikeli Yazı, Tehlikeli Düşün ve Tehlikeliler Deyip Yaktılar!Kobanê Kürdistan'da Özeldir!T.C Cumhurbaşkanı RTE Uçtu!Kadın, Kürt, Kürdistan ile Bastırılmış KimliklerDiktatörleşen AKP ve Çözemiyeceği Kürt SorunuDiaspora, Kanton ve Bağımsızlık''Silahları Bırakın'' DiyorlarŞengal, Celawle, Kobani’ye DAİŞ/IŞİD Saldırıları ve Kürdistan’da Serhildan!Kürdleri Kürdistan’la Büyütmek yerine, Türkiye’yi Kürdlerle Büyütmek!!!Yahudilik; Hiristiyanlık Çözülmüştü, Sıra Siyasal İslamda!Kürt Romanı ile yüksek Kürt bilincineKavramları Çarpıtarak, Kürdü Çarpmak!Kürdistan, Türkiye Ve İşid konuşlanmasıKürt ulusal özgürlük mücadelesi ile HEP'e, tutsaklaşarak Türkiyelileşen HDP'yeİnkar, iskan, imha kurtuluşmu?Toprak İle Samimiyet(sizliğ)imiz!Kürt soykırımına karşı Kürdistan'ın bağımsızlık hayali
x