İsmail Beşikci: Devşirmeler ve Devletsizler

Devşirmeler ve Devletsizler

Kürdler de, Kahire’de ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde bastırdıkları gazetelerini Kürdistan’a gönderiyorlardı. Ama İstanbul’da kurulan, buralarda faaliyet yürüten örgütlerin Kürdistan’da güçlü bir örgütlenmesi, dağıtım ağı vs. yoktu. Bu bakımdan İstanbul’da yayımlanan bu gazetelerin Kürdistan’da güçlü bir etkisi olamıyordu. Örneğin, yıllardır aranmasına rağmen Kürdistan gazetesinin 19. sayısı hala bulunamadı.

İsmail Beşikci

13.06.2018, Çar | 11:26

Devşirmeler ve Devletsizler
Makaleyi Paylaş

Ahmet Önal’ın, Devşirmeler ve Devletsizler kitabı Mayıs 2018’de yayımlandı. (Peri Yayınları, İstanbul)

Ahmet Önal, 1990’larda, 2000’lerde Peri Yarınlarını yönetiyordu. Peri Yayınları, Kürdler ve Ermenilerle, Yahudilerle ilgili birçok kitap yayımladı. Bunlar, Kürt-Ermeni ilişkilerinin geçmişiyle ilgili olarak çok değerli açıklamalar getiriyordu. Peri Yayınları, Komal-Rızgari, Özgürlük Yolu, Deng, Nubihar, Avesta, Doz, Aram, Belge gibi yayınevleriyle birlikte Kürt Aydınlanmasının yaratılmasında önemli rolü olan bir yayıneviydi. Ahmet Önal, İBV’nın kuruluşunda ve kurumlaşmasında rolü olan kişilerden biriydi.

Ahmet Önal bu kitabında, daha önce yayımlanan yazılarını bir araya getirmiş. Kitapda, daha önce yayımlanmamış yazılar da var. Daha önce yayımlanan bazı makaleler de gözden geçirilerek bazı notlarla yeniden yayımlanmış.

Kitabın ilk bölümü Yakındoğu’nun İmhası başlığını taşıyor. 1-99 sahifeleri arasında yer alan bu bölümün önemli bir kısnı, daha önce yayımlanmamış yazıları içeriyor.

Kanımca, bu çok önemli bir bölüm. . Bu bölüm, biraz daha derli-toplu bir hale getirilerek, üzerinde biraz daha çalışılarak ayrı bir kitap olarak düşünülebilir.

Türkiye’de, gerek üniversitede, gerek üniversite dışında yapılan, İttihat ve Terakki, Jön Türkler çalışmalarını, Teşkilat-Mahsusa, Kuvva-i Milliye çalışmalarını biliyoruz. Ahmet Önal’in, ‘Yakındoğu’nun İmhası’ başlığı altında dile getirdiği çalışma önemli bir değişiklik gösteriyor.

Bunun nedeni Yakındoğu kavramını gündeme getirmesidir. Hem Yakındoğu kavramanı irdelemek hem de Yakındoğu’nun imha edilmesini anlamaya anlatmaya çalışmak önemlidir. Bu konuda Fuat Önen’in yazıları da şüphesiz çok önemlidir. Ahmet Önal, zaman zaman sözü edilen bu yazısında bunlardan söz ediyor.

Vecdi Gönül, 2002-2011 arasında Milli Savunma Bakanı’ydı. 10 Kasım 2008’de, Brüksel’de, Nato Milli Savunma Bakanları Toplantısına katılmıştı. Türkiye’ye dönüşte havaalanında şu şekilde bir açıklama yapmıştı. ‘Bugün Ege’de Rumlar devam etseydi, Türkiye’nin pek çok yerinde Ermeniler devam etseydi, bugün, acaba milli bir devlet olabilir miydi?

Bu sözün irdelenmesinde büyük yarar var. Resmi ideoloji, Atatürkçülüğün çağdaş bir milliyetçilik olduğunu, Türk ifadesinin Kürd, Türk, Arap, Çerkes, vs. Türkiye’de yaşayan herkesi kapsadığını söylüyor. Eski Milli Savunma Bakanlarından Vecdi Gönül’ün açıklamasının da gösterdiği gibi, Türk, sadece, Türk’ü temsil ediyor. Türk’ün dışında yer alanlar, Kürtler, Lazlar, Çerkesler şu veya bu şekilde asimile edilmişler veya asimile edilmeye çalışılıyorlar. Hristiyan olan halklar, Ermeniler, Rumlar, Pontuslar, Süryaniler, Yahudiler, Ezidi Kürdler vs. ise Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Şavaşları sürecinde, soykırıma uğramışlar veya sürgün edilmişler. Cumhuriyet’de, Tek Parti döneminde, 1934 Yahudi Pogromu, 1942-1943 Varlık Vergisi olayı, 6-7 Eylül 1955 İstanbul Pogromu, 1964 Rum sürgünü, 2007 Hrant Dink’în öldürülmesi gibi olaylarla Hristiyan halklar tamamen etnik temizlikle yok edilmişler… Vecdi Gönül bu açıklamasıyla bu ilişkileri anlatmaya çalışıyor.

Ahmet Önal’ın sözü edilen yazısında birkaç yerde, Vecdi Gönül’ün bu açıklamasına değiniliyor. Bu açıklamanın geçtiği yerlerde, bu açıklanın ne zaman yapıldığının, hangi ortamlarda yapıldığının belirtilmesi de önemlidir.

Bu yazıda, İttihat ve Terakki Fırkası’nın, Jön Türklerîn nasıl çalıştıkları da dikkate değer bir konu olarak inceleniyor. İttihatçılar’ gazetelerini, 1908’en önce Avrupa’da çıkarıyorlardı. Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde bastırdıkları Meşveret, Şurayı Ümmet, Mizan gibi gazetelerini posta yoluyla, İstanbul’a ve diğer şehirlere gönderiyorlardı. Gerek Avrupa alanında, gerek İstanbul’da ve diğer şehirlerde çok güçlü bir örgütlenmeleri vardı. Ülkede, çok etkin bir dağıtım ağı kurulmuştu.

Kürdler de, Kahire’de ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde bastırdıkları gazetelerini Kürdistan’a gönderiyorlardı. Ama İstanbul’da kurulan, buralarda faaliyet yürüten örgütlerin Kürdistan’da güçlü bir örgütlenmesi, dağıtım ağı vs. yoktu. Bu bakımdan İstanbul’da yayımlanan bu gazetelerin Kürdistan’da güçlü bir etkisi olamıyordu. Örneğin, yıllardır aranmasına rağmen Kürdistan gazetesinin 19. sayısı hala bulunamadı. ABD’de Kongre Kütüphanesi’nde bile arandı, bulunmadı. Bunun nedeni kanımca dağıtım ağının yeterli olmamasıdır.

Yakındoğu’nun imhası kavramı otokton ve alokton kavramlarıyla yakından ilgilidir. Otokton halkların, yani ülkenin yerlisi sahibi olan halkların, aloktonlar tarafından yani uzaktan gelenler tarafından yok edildiklerini, sürgün edildiklerini, imha edildiklerini, ülkelerinin yıkıldığını anlatır.

Yakındoğu, Bizans’ın, İstanbul’dan Doğu’ya doğru, coğrafyanın bölümlenmesiyle ortaya çıkan bir kavramdır. Coğrafya, İstanbul’dan Doğu’ya doğru, Yakındoğu, Ortadoğu, Uzakdoğu şeklinde bölümleniyor. Bu bölümlenme, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, etkin bir şekilde kullanılıyor. Batı ülkeleri de diplomatik ilişkileri sürecinde, kavramı çok kullanmıştır. Yakındoğu kavramının son kullanım alanlarında bir Lozan Antlaşması olmuştur. Bu antlaşmanın gerçek adı, Yakındoğu İşleri İle İlgili Lozan Antlaşması’dır.

Yakındoğu, bugün Anadolu olarak ifade edilen topraklara verilen isimdir. Sinop-Rize arasında yer alan Karadeniz havalisi Pontus ülkesidir. Pontus, güneye Doğru bazı alanlarda derinleşen bir coğrafyaya sahiptir. Pontus’un doğusu Lazistan’dır. Lazistan’ın doğusunda Gürcistan yer almaktadır.

Gerek eski ve orta çağlarda, gerek daha sonrasında Anadolu denen topraklar sadece Ege’nin küçük bir bölümünü kaplamaktadır. Burası ve Kızılırmak kıvrımı içinde yer alan Kapadokya bölgesi, Rumların yaşadığı bir topraklardır. Pontus’un Güneybatısı ve Lazistan’ın, Gücistan’ın güneyi Ermenistan’dır. Van Gölü çevresinde Kürdler yaşamaktadır. Turabidin Asuri-Süryanilerin yaşadığı alanlardan biridir. Bu alanlarda, bazı yerlerde, Kürdler, Süryaniler, Ermeniler, Ezidi Kürdler iç içe yaşamaktadırlar. Yakındoğu, aşağı-yukarı bu bölgeleri kapsamaktadır. Kabaca, bugün Anadolu denen coğrafya ve Kuzey Mezopotamya…

Bizans’ın coğrafyayı bölümlemesinde, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Arabistan, İran Kuzey Buz Denizi’nden Hindistan’a kadar olan çoğrafyayı içine almaktadır. Uzakdoğu ise, Orta Asya, Çin, Japonya, Filipinler, Kamboçya, Vietnam gibi ülkeleri kapsamaktadır.

Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve daha sonra oluşan Türk Milli Mücadelesi döneminde, Yakındoğu yerli halkları soykırımlarla, sürgünleler imha edilmiş, Yerli halkların, ülkeleri yıkılmış, yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkiye, bir ülkenin değil, bir devletin adıdır. Bu süreçte, Yakındoğu kavramı ortadan kalkmış, Türkiye Ortadoğu’ya dahil edilmiştir. Bütün bunların, Osmanlı’ya ‘Hasata Adam’ denilen bir zaman diliminde gerçekleştirilmiş olması üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmasını gerektiriyor. Ahmet Önal’ın yukarıda adı belirtilen incelemesinde, bu süreç de ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

Ahmet Önal’ın, babası Selimo Rızo ile ilgili anlatımları her zaman dikkatimi çekmiştir. (s. 191-224) Bu anlatımlar, Barış Ünlü ve Ozan Değer tarafından derlenen İsmail Beşikci, (İletişim Yayınları, 2011, İstanbul) kitabında yer alan yazısında da vardır (s. 315-335)

Ahmet Önal’ın, babası çok değerli bir kişi. Okuma-yazması yok ama çok iyi bir veteriner. Kadın işi-erkek işi demeden evde, köyde her türlü işi yapan bir kişi. Oğlunu, sıkıyönetim tutukevlerinde, cezaevlerinde hiç yalnız bırakmamış bir kişi Sadece oğlunu değil, oğlunun dava arkadaşlarını da. Medeni cesaret çok yüksek. Rütbeli subaylar, köye gelip, köyde bir cami yapılmasını istediği zaman, ‘biz Aleviyiz, biz cami istemiyoruz. Cami yapılması düşünülen alan çocuklarınızın oyu alan’ diyebilen bir kişi.

Çocuklar, okulda kendi aralarında Kürdçe konuştukları zaman öğretmenden dayak yiyorlar. Bunun üzerine Selimo Rızo, okula gidip öğretmenle konuşuyor. ‘Eğer çocuklarımıza, kendi aralarında Kürdçe konuşuyorlar diye dayak atarsan, bu köyde yaşayamazsın…’ diyen bir kişi. Çok iyi bir Alevi Kürd. Okuma-yazma bilmemesine rağmen, oğlunun, dava arkadaşalarının davalalrını yakından kavramış bir kişi… Bunu mahkeme, emniyet vs. dahil her yerde savunmuş bir kişi…

Ahmet’in sevgili torunu Hewiya Rızo ile Selimo Rızo’nun yaşatılıyor olması çok güzel…

Ahmet Önal’ın kitabındaki önemli yazılardan birkaçı da Türk solunun Kürdistan’da çözülmesi üzerine yazdığı yazılardır. s.191, s.211 vs.

Kürdler, Kürd/Kürdistan sorunlarını temel niteliğini kavradıkça, Türk solunun, genel olarak solun kavramlarının, bu sorunu anlamakta, açıklamakta yetersiz olduklarının farkına varmışlardır.

Bu süreçte ilk olarak Türk soluyla ayrışma başlamış, sonra, Kürdi örgütle, kendi içlerinde tartışmalara oturmuşlardır. İbrahim Küreken de, ‘Parçası, Tanığı, Mahkumu, Sürgünü Oldum’ (İletişim, 2016) kitabının bir bölümünde, sürecin, ilişkilerin belirli bir aşamasında, yaşadığı iç çatışmaları, örgütsel çatışmaları anlatmış, kendisinin zihin yapısında meydana gelen dönüşümleri dile getirmişti.

Devşirmeler ve Devletsizler kitabında yer alan öbür yazılar da iyi, değerli yazılar. Ahmet Önal, çeşitli sitelerde yer alan yazılarını bir araya getirmekle iyi bir iş yapmış. Gazete sayfalalarında kalan yazılar da kalıcıdır ama kitap daha kalıcıdır.

Bu makale toplam: 7271 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:00:44:36
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İsmail Beşikci

Yazarın Önceki Yazıları

59 Yıl Sonra Şemdinli Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu III Ortadoğu Bir Ailenin Son 200 Yıllık Tarihi Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi Hewler’de, Soran’da ve Cambridge Koleji’nde Konferans Theodor Herzl Bize Ne Anlatıyor? Aforizmalar Son Yolcu Irkçılık Hakkında … Aydınlar Hakkında… Latife Fegan’ın Anıları Adil Yargılama/Yargılanma Mümkün mü? Kürd Aydınları İlim-Bilim Kürdçe Derslerinin Önemi Yaş 83…* Mezopotamya Uygarlığında Hakkari Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu - II Bediüzzaman’ın Hançeri Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu* Destar Kitap-Kafe Kürdistan’ın Güney'ine Seyahat Kürd Tarihinin Yazılı Ana Kaynakları Bingöl-Van Gezi İzlenimleri Göbekli Tepe Hakkında… Güvenlik Munzur Çem’in Anıları Derve Cendere II Saatin İçindeki Sır Mehmet Öncü Kitapları Zarema, Yahudi Devleti Juli’nin Sesi ‘Ateşte Doğanlar’ Kadri Hoca… Kürt Hâkim Alevilik Üzerine II ‘Aleviler ve Sosyalistler’ Kitabı Üzerine Uygur Türkleri Başkanlık Seçimleri, ABD Üniversite Raporu OFra Bengio’nun Kürd Liderlere Eleştirisi Dr. Said Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Maaş Sorunu… Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde PKK-Haşdi Şabi İşbirliği Ama Onlar Kardeştiler… Mustafa Suphi ‘Kürdistan Ortadoğu’nun Polonya’sıdır’ İSkan Tolun II Kürt Dil Hareketi (Harekata Zımanê Kurdî) II ‘Doğumun Ölümü’ Kürt Dil Hareketi (Hereketa Zimanê Kurdî) Kürdistan Bayrağı’nın ve KDP Binasının Yakılması Üzerine… Ermeniler, Kürdler, Azeriler Devrimci Doğu Kültür Ocakları Eylül 2020 Kürdler-Kürdistan Bir AİHM Başkanı Halepçe arşivlerinin yakılması ve KDP’ye saldırı Devran İskan Tolun Woodrow Wilson Harf Devrimi’nin Kürdler İçin Anlamı Mehmet Elbistan Kürtler, Şehir Şehirlileşme ‘Kürt Çalışmaları…’ Zini Gediği Katliamı Kürd Tarihini Kürdlerin Yazması… ‘Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ II ’Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ Değinmeler-2 Irkçılık Üzerine Seyid Ahmed Cebari Şengal, Afrin Mustafa Selîmî Kemalizm ve Kürd Ulusal Sorunu Orhan Kotan’ın Şiiri Leylan - II Kürt Meselesiyle İlgili Bir Projen Var mı? Leylan Xwebûn Orta Karadeniz’de Etnisite İlişkileri Alevilik Üzerine… Güvenli Bölge Duvarımızı Yapamadık… Doktor Said Alevilik ve Tarihi Bitlis ve Ahalisi 1916 Kürd Tehciri Bir Diplomatın Anıları Xızır Nasıl Ali Oldu? Kürd Tarihi Üzerine Gözlemler Adıyla Çağırmak Kürdistan’ın Güneyinde Soykırım Kürdlerin Tarihi Milliyetçilik Üzerine Hong Kong, Kürdistan ‘Kürtlerle Türkler’ Ortadoğu’da Devletlerin Kurulması Abdurrahman Qassemlu’nun Katledilmesinin 30. Yıldönümü Üniversitenin Bilim Anlayışında Temel Sorunlar Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019 'Özgürlük İçin Sanat' Helsinki’de Sosyal Forum Teknoloji, Bilim, Eğitim Milletler Cemiyeti Döneminde Kürdler/Kürdistan Hewler - Duhok - Zaho Bir Tartışma Üzerine… Dönemin Romanları Eleştirilerin İzinde Rêya Heqîyê (Alevilik) ABD Ziyareti - IV ABD Ziyareti - III ABD Ziyareti - II ABD Ziyareti - I Berlin’de Dersim 37-38 Paneli Başur’da Siyaset Duhok-Hewlêr Gezisi Kürdçe Yasaklarının İşlevi ‘Aleviliğin Doğuşu’ II ‘Kimliksiz Çığlıklar’ Türkiye’de Adalet Arayışları 'Aleviliğin Doğuşu' Kürdlere Soykırım… Moskova’da Kürd Konferansı Cevat Geray’a Sevgi… Bilim Ahlakı Mahallenin Arkadaşları Selahattin Demirtaş’ın Şarkısı Canip Yıldırım Kütüphanesi Dağ Kavmi - II Adaylar… Dağ Kavmi -I Geleceğini Belirleme Hakkı ve Kürdler Farhad Daftary, Şiilik Alevilik Şiizm ‘Türklük Sözleşmesi’ Timure Halil Hakkında … Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk… Celal Talabani... Kürdler Zoru Başardı… Bağımsızlık... Güvenlik... Domino Etkisi Referandum-Bağımsızlık Tartışmaları Danimarka Seyahati Sekesûr’da Kürd-Alevi Soykırımı İnsanlık Araştırmaları Merkezi Fahriye Adsay’ın Eleştirileri Üzerine… Bir Kürd... İki Kürd... Üç Kürd Yezda... Ermeniler, Kürdler… Yeni Bir KDP Kurma Çalışmaları Hasta Adam Avustralya Gezisi Hayatımdan Kesitler Birey Toplum İlişkileri Peşmergelik Yüce Bir Değerdir Kaderine Küsmek Kürd Halkının, Kürdistan’ın Başı Sağolsun… Kürdistan’ın Hayırlı Evladı Doktor Said Suriyeli Mülteciler Parlamento Milli Düşünce Sempozyumu Desmond Fernandes Kürtlerin Bulunduğu Ülkeler Bölünemez!... Kürtler Ne İstiyor? Eşkiya 28 Devlet Bağımsız Kürdistan’ı Tanımayacak... Devlet, İslam, Kürdler ve Darbe Pencinarîler II Pencinarîler I Azim... 'Afrika Edebiyatı' Üzerine… Yaresan (Ehl-i Hak) Rêya Heqîyê, Ezdan Zağros’un Ötesine… Süleymaniye Merkez Güvenlik Karargahı 'Peçar Tenkil Harekatı/1927' Üzerine Birkaç Söz İttifaklar Mahmut Yeşil’e Sevgi… Tunceli Kanunu, Getirdiği Esaslar ve Devletin Asimilasyon Planları Yakındoğu’nun İmhası ve Pontus Sorunu Keşiş’in Torunları Dersimli Ermeniler Anlıyorum Ama Konuşamıyorum 1128 Akademisyen Yaşar Kaya Alevilik... Elveda Güzel Vatanım Alevilerin Kitabı Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan III Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan II Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan (I) Komkurd-An Nelson Mandela - Aziz Sancar Barış, Yüzleşme, Müzakere İBV Hewler Temsilciliği 558. Oturma Şengal’i Ziyaret Şengal TBMM Kürdlerde/Kürdistan’da Ana Sorun Özyönetim Üzerine... Norveç Seyahati Alaine Tuoraine’e Eleştiri Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Yönetim Zaafları Güneşin Krallığı Keyakisar Barzani bir dönem daha görevde kalmalıdır Temel şart Kürdistan Ordusu! Girê Spî'nin Kurtarılması... Üniversitenin Ana Sorunu Mardin: Hüzünlü Kent Alevilik-Müslümanlık Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler İslam’ın barış, huzur, adalet ve eşitlik anlayışı Kerbela’da son buldu Kürd Kültürü Neden Yağmalanıyor? Kürd Êzidîlerin Azizesi 'Begê' İki Olay Üzerine Düşünceler Barış ve Çözüm Süreci - III Eleştiriler Ev Jin û Mêrê bi Maskê Barış ve Çözüm Süreci - II Murat Bozlak’a sevgiler... Barış ve Çözüm Süreci… Rejim, İslamileşme, Kürdler/Kürdistan Alman Şarkiyatçı Dr. Friç Soykırımlar ve Devletsiz Halklar IŞİD’in Zuhuru Şeyh Ahmet, IŞİD Saldırıları ve Osman Baliç'in Katili Ulusların Kendi Geleceklerini Tayin Hakkı ve Kürdler/Kürdistan Bitlis Anıları, 1960’lı Yıllarda Bitlis’de Yaşam Uluslararası Bitlis Sempozyumu Barzaniler Değinmeler İfade Özgürlüğü ve ABD Türk Siyasal Kültürü Üzerine… Birleşik Krallık, Fransa, Kürdler/Kürdistan Anti-Kürd Uluslar arası Nizam Kürd/Kürdistan incelemelerinde temel soru... Ulus İnşa Sürecinde Dilin Rolü Mustafa Barzani'yi sevgiyle anıyoruz Düşün Hayatında ve Edebiyatta Kurumlaşmalar Yakındoğu’nun İmhası,1915 Ermeni Soykırımı ve Hrant Dink’in Katledilmesi Resmi İdeolojinin Temel Özelliği Roboski – Goyiler Türk-İslam Sentezi ve Kürd Sorunu Kürdistan sorunu her şeyden önce duruş sorunudur Barış
x